Zúčastníme sa medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie Svetlo (Light) 2017 organizovanej Slovenskou svetelnotechnickou spoločnosťou a spoluorganizátormi, kde taktiež prispejeme svojou troškou skúseností v prednáške nazvanej: „Svetlovody pre náročné priestory.“ O jej obsah sa teraz s Vami v malom predstihu podelíme…

Svetlovody pre náročné priestory

Svetlovod je zariadenie na prenos svetla, ktorým zabezpečíme prísun denného svetla do priestorov vnútri budovy resp. miestam kde je prísun denného svetla obtiažny – hlboké priestory, priestory s malými oknami a pod. Svetlovod sa skladá z troch základných dielov kupoly, tubusu a difúzora (rozptyľovača svetla) Obr. 1

štandartný svetlovod per partes, kupola, manžeta, tubus, koleno, štvorcový difúzor

Obr.1: Štandartný svetlovod – kupola, tubus s kolenom, difúzor

Úlohou kupoly je efektívne zbierať svetlo a svetelné lúče posielať do tubusu. Tubus je vedením svetlovodu a môže sa skladať z priamych a aj zalomených dielov. V interiéri svetelné lúče rozpyľuje difúzor. Na obrázku sa použil svetlovod v najbežnejšej konfigurácii teda inštalácia do šikmej strechy a vertikálne vedenie s jedným kolenom. V praxi sa stretávame aj so zložitejšími inštaláciami.
Svetlovody sa od seba líšia technickým riešením, prevedením a priemerom. Tieto parametre sú rozhodnutím výrobcu a odberateľa, akým smerom sa bude uberať jeho výroba. Na Slovensku máme zastúpenie dvoch výrobcov. Jeden ide cestou veľkovýroby a predaja hobby-marketom a druhý zastupuje menšinový trend zákazkového návrhu a riešenia špecifických potrieb zákazníka. Práve pri týchto náročných svetlovodoch ostáva priestor na výzvy a zlepšovanie, kde sa črtajú dva smery vývoja. Prvý je zlepšenie tepelno-izolačných vlastností svetlovodu a ten druhý je zvýšenie svietivosti za pomoci optických prvkov a pod. (viac o svetlovodoch a ich fungovaní si môžete prečítať v časti: O svetlovodoch).
V prezentácii sa ďalej predstavujú vybrané zaujímavé inštalácie, ktoré boli realizované na Slovensku a v Českej republike slovenským výrobcom.

Svetlovody v náročných priestoroch

Svetlovod sa dnes stáva štandardným doplnkom rodinného domu. Presvetľuje chodby, toalety vnútri dispozície domu a veľa krát plní funkciu dosvietenia veľkých kuchýň, jedálenských kútov a obývačiek. Svetlovodom zvyšujeme kvalitu bývania a zlepšujeme variabilitu využitia domu.
Okrem takýchto bežných priestorov sa v čoraz vyššej miere využívajú svetlovody na presvetlenie vstavkov vo výrobe, dosvetlenie kancelárií a zvýšenie kvality pracovného prostredia. Hlavný rozdiel medzi štandardným priestorom a tým náročným je v rozlohe objektu, nutnosti zabezpečenia činiteľa denného osvetlenia na pracovisku v zmysle normy STN 73 0580. Druhým pohľadom na náročné osvetlenie je atypické vedenie svetlovodu. Tu sa stretávame s veľkými dĺžkami svetlovodu, atypickými tvarmi a vyústeniami svetlovodu, napr. na Obr.2.

Atypické koleno svetlovodu Slovak Lines

Obr.2: Atypické koleno svetlovodu

V článku sú vybrané najzaujímavejšie prípady inštalácie svetlovodov čo do technického riešenia ako aj veľkosti projektu. V náhradných priestoroch spoločnosti Slovak Lines bola dané zadanie doplniť osvetlenie predajne lístkov o denné svetlo. Náročnosť projektu bola hlavne v tom, že svetlovody nemohli ísť priamym zvodom do kancelárií, ale musel sa použiť vedľajší priestor schodiska. Svetlovod tak má celkovo 12 m dĺžky a špeciálne kolená. Pri návrhu sa využili rôzne priemery svetlovodu. Hlavný zvod svetla (prvých 6 metrov priemeru 1,2 m) presúva veľký objem denného svetla zo strechy objektu na úroveň 1.NP. Nasleduje prechod cez lichobežníkové koleno do priestoru predajne a jeho rozdvojenie 180° kolenom. Vodorovné vedenie sa navrhlo s priemerom 0,56 m a ukončenie 90° kolenom. Týmto rozložením priemerov sme dokázali daný priestor presvetliť (viac obrázkov k téme v časti Referencie časť: Centrum Bottova, pre ďalšie informácie: Sunway Office – riešenia pre kancelárie).
V Pražských Modřanoch sa aplikoval nový svetlovod na schodisko s bočnými odbočkami. Požiadavka bola naplniť normu denného osvetlenia na 100 luxov v priestore schodiska a splnenie nového Pražského stavebného zákona. Ten jasne deklaruje nutnosť zabezpečiť v únikových chodbách denné svetlo. Keďže je schodisko vnútri dispozície a použitie okien nebolo možné, navrhli sme vertikálny svetlovod s odbočkami na jednotlivých podestách. Priemer svetlovodu je v tomto prípade navrhnutý v rozmere 0,78 cm a na odbočkách sú použité štandardné difúzory 0,62 x 0,62 m. Dĺžka svetlovodu je 13 metrov, Obr.3 (ďalšie obrázky k téme nájdete v časti Referencie – časť: Presvetlenie schodiska v Pražských Modřanoch).

2 podlažia schodiska s dvomi difúzormi, ktoré privádzajú svetlo cez svetlovod

Obr.3: Presvetlenie schodiska vertikálnym svetlovodom

Poslednou vybratou inštaláciou (Obr.4) je najväčšia inštalácia svetlovodov na Slovensku. Jedná sa o presvetlenie výrobných a skladových priestorov spoločnosti PALL Vráble. Celkovo bolo použitých 156 svetlovodov priemeru 0,78 m . Polovica svetlovodov slúži na presvetlenie výrobných priestorov a má dĺžku 4,7 m . Ostatné svetlovody sú v skladových priestoroch a sú prípravou na možné rozšírenie výroby. Pre inštaláciu svetlovodov v tomto prípade, bolo rozhodnuté využiť svetlovody z dôvodu zabezpečenia tepelno-izolačných vlastností spojených s naplnením normy denného osvetlenia. V uvedenom prípade bolo nutné zabezpečiť v hale kontrolovanú teplotu interiéru 21°C. Pri štandartných svetlíkoch a výške budovy 8 m je toto zadanie veľmi energeticky náročné. Preto architekt navrhol zníženie stropu na 3,5 m , tento strop dal zatepliť a na presvetlenie použil svetlovody. Aj pri zvýšených investičných nákladoch je zaujímavá návratnosť inštalácie , ktorá výpočtom nepresiahla 6 rokov (ďalšie obrázky sú k zhliadnutiu v časti Referencie – časť: Pall Vráble, pre viac informácií ohľadne presvetlenia priemyselných hál a industriálnych budov: Sunway Industrial – riešenia pre výrobné priestory).

interiér výrobného závodu s množstvom svetlovodov privádzajúcich prirodzené denné svetlo dovnútra

Obr. 4: Interiér výrobného závodu

Záver

Svetlovody si v priebehu posledných rokov našli svoje miesto v stavebnom priemysle. Okrem toho, že svietia, našli niektorí výrobcovia aj riešenia na zabezpečenie zvýšených tepelno-technických požiadaviek. Na trhu sa nachádzajú výrobky rôznej kvality čo zvyšuje riziko zlého výberu. Stretávame sa denne so zlými návrhmi presvetlenia svetlovodmi. Neprofesionalita a neznalosť predajcov zatieňuje kvality a možnosti, ktoré svetlovod poskytuje. Je preto veľmi dôležité, kto a ako navrhuje svetlovod. Otázkou je, či sa budeme riadiť marketingovými praktikami veľkých výrobcov, kde je preferovaná nízka cena pred kvalitou výrobku, alebo budeme pri návrhu zohľadňovať možnosti svetlovodu, podmienky inštalácie a orientáciu na výsledný efekt. Sme presvedčení, že jedine tadiaľto vedie cesta a vety typu: náš svetlovod menšieho priemeru svieti lepšie ako konkurenčný väčší, naša odrazivosť materiálu je na úrovni 99,97% a pod. sa dostanú do úzadia a zákazník dostane namiesto poloprávd informácie o reálnom výkone svetlovodu s komplexnou predstavou riešenia jeho požiadavky na denné svetlo.

autor: Ing. Marek Popeliš, CEO

Chcem cenovú ponuku